lerntodo

การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อต้องทำการเรียนการสอนแบบ New normal

การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร การศึกษาในห้องเรียนแบบปกติอาจไม่ตอบโจทย์โลกที่กำลังหมุนไปเรื่อย ๆ พร้อมกับผู้คนที่จำเป็นต้องดำเนินวิถีชีวิตแบบใหม่ตาม New normal อีกต่อไป คือ เน้นเรียนออนไลน์มากขึ้น และเรียนในห้องเรียนตามปกติน้อยลง

ส่งผลให้การเปลี่ยนรูปแบบกะทันหันมีหลายฝ่ายที่ปรับตัวไม่ทัน ยังไม่เข้าใจ และยังไม่เห็นด้วยกับการศึกษาแบบนี้เท่าไหร่นัก เราจึงขอพาคุณพ่อและคุณแม่ทุกท่านมาทำความรู้จัก และปรับการเลี้ยงลูกให้เหมาะสมในยุคการศึกษาแบบ New normal อย่างไร

การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อต้องทำการเรียนการสอนแบบ New normal

การศึกษาแบบ New normal ไม่ใช่เรื่องใหม่

การศึกษาบนแพลตฟอร์มใหม่ไม่ใช่ New normal หรือปรากฏการณ์สิ่งใหม่ เพราะในหลายภาคส่วนได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม่นอกจากการเรียนในห้องปกติมากขึ้น เช่น การเรียนทางไกลผ่านวิดีโอ การเรียนออนไลน์ ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งเกิดวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาด

ทำให้เกิดการศึกษาแบบ New normal ที่เน้นศึกษานอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียนแบบกะทันหัน เราจึงควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าใจการศึกษาแบบ New normal และหาทางปรับการเลี้ยงลูกให้เข้ากับการศึกษาแบบเดิมให้เหมาะสม

แพลตฟอร์มใหม่กับปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป

แพลตฟอร์มเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกมากกว่าการอยู่ในห้องเรียน  จากเดิมที่จุดสนใจของผู้เรียนจะมาอยู่ที่ผู้สอนอย่างเดียวและผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทั้งสองฝ่ายโดยตรง

แต่การเรียนรูปแบบใหม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์การเรียนรู้มากขึ้นเพื่อสอนผ่านแพลตฟอร์มใหม่ เช่น ทางออนไลน์ผ่านแท็บเล็ต โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียนลดลง แต่ปฏิสัมพันธ์และการเลี้ยงลูกภายในครอบครัวจะมีความสำคัญมากขึ้น

บทบาทของการประเมินผลที่เพิ่มขึ้น

เมื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและนักเรียนลดลง ทำให้การประเมินผลสำหรับการศึกษาแบบ New normal สำคัญมากขึ้น เพื่อเช็กระดับของพัฒนาการความสนใจ เข้าใจ และการเรียนรู้ของนักเรียน

เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เรียน เช่น แรงจูงใจของผู้เรียนที่อาจสนใจเรียนน้อยลง, การมีส่วนร่วมภายในห้องเรียนระหว่างผู้สอนและเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง, ความเหมาะสมของบทเรียน ฯลฯ จำเป็นต้องมีการประเมินผลจากพฤติกรรมระหว่างเรียน ชิ้นงาน และอื่น ๆ มากกว่าการสอบแบบเดิม

การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อต้องทำการเรียนการสอนแบบ New normal

ครอบครัวต้องร่วมปรับตัวเลี้ยงลูก เพราะ New normal ไม่ใช่ปิดเทอม

การศึกษาแบบ New normal ไม่ใช่ว่าการศึกษาแบบนั่งเรียนในห้องปกติจะไม่สำคัญ แน่นอนว่า ยังคงสำคัญเหมือนเดิม แค่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น รูปแบบการเรียน ฯลฯ ไม่ใช่เพียงชั่วคราวเหมือนปิดเทอม ครอบครัวที่มีความสำคัญกับการเลี้ยงลูกจึงจำเป็นต้องปรับตัวร่วมกับผู้เรียน ปรับแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียน

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีความสุข เช่น การจัดหาทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดห้องให้เหมาะสมกับการเรียน รู้ตารางเรียน ตารางสอบ และเนื้อหาการเรียนเพื่อสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ นอกจากนี้

ยังควรหาวิธีการเสริมในสิ่งที่เด็กไทยยังคงขาด และอาจหาไม่ได้จากการศึกษาแบบ New normal เช่น การรู้จักตั้งเป้าหมาย, การกล้าแสดงออก, ความรับผิดชอบ, Self esteem เป็นต้น ควรหาวิธีซัพพอร์ตด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมค่ายปิดเทอม

New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม
การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อต้องทำการเรียนการสอนแบบ New normal

New Normal ของภาคการศึกษาไทย ควรเป็นการให้น้ำหนักแบบใหม่เพื่อจัดการปัญหาเดิม

ปรากฏการณ์ของโควิด-19 ที่ทำให้นักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความตระหนักรู้ใหม่ถึงสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นแท้จริงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเช่น หลักสูตรแกนกลางที่มีอยู่เดิมเทอะทะเกินไปและไม่เหมาะกับบริบทของเด็กแต่ละคน และ กฎเกณฑ์เรื่องการแต่งกายและการไว้ทรงผมไม่มีความสำคัญเมื่อเด็กเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เป็นต้น

เราควรใช้ความตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ มาออกแบบอนาคตของการศึกษาไทย โดยให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มากกว่า เงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย แนวคิดหรือผลประโยชน์บางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น

  • ให้น้ำหนักกับ ปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูและนักเรียน มากกว่า จำนวนชั่วโมงที่นักเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์
  • ให้น้ำหนักกับ การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียน เชื่อมโยงกับชุมชนและบริบทที่นักเรียนอยู่ มากกว่า การเรียนรู้อิงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งประเทศ
  • ให้น้ำหนักกับ การประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (formative assessment) จากชิ้นงานและพฤติกรรมของนักเรียน มากกว่า การประเมินเพื่อการตัดสิน (summative assessment) เพื่อนำไปใช้ให้คุณให้โทษแก่โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
  • ให้น้ำหนักกับ การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความท้าทายในการเรียน ควบคู่กับ การส่งเสริมนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นทุนเดิมหรือมาจากครอบครัวยากจนมีแนวโน้มจะหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเมื่อสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
  • ให้น้ำหนักกับ การเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจ ควบคู่กับ การเรียนรู้ด้านวิชาการ สถานการณ์โรคระบาดส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของทุกคนรวมถึงเด็ก ๆ ทุกวัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของสมองชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อเด็กมีความเครียดหรืออยู่ในภาวะที่เป็นอันตราย ครูจึงควรสอดแทรกเนื้อหาความรู้เรื่องสุขภาวะ การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับตัวได้ท่ามกลางสถานการณ์ครอบครัวและสังคมที่ไม่แน่นอน
  • ให้น้ำหนักกับ การจัดสรรทรัพยากรออฟไลน์แก่เด็กและครอบครัว ควบคู่กับ ทรัพยากรออนไลน์ เช่น จัดสรรหนังสือเด็กให้แก่ครอบครัวด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่บ้าน จัดให้มีอาสาสมัครติดตามสถานการณ์เด็กในแต่ละครอบครัวและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลลูก ในลักษณะเดียวกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้น

การจินตนาการถึง “New Normal” ที่กำลังจะมาถึง ไม่ควรถูกตีกรอบไว้ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นจากโควิด-19 และปัจจัยอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้น แต่ควรเป็นการจินตนาการถึง “ความปกติใหม่ที่เป็นที่ต้องการ” (desirable new normal) จากการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางศึกษา ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พ่อแม่ ผู้ปกครอง และที่สำคัญที่สุด คือตัวนักเรียนเอง

คราวนี้มาทำความรู้จักกับ “เกมสล็อต” เกมทำเงินที่หลาย ๆ คนเลือกเล่น ที่มีไว้สำหรับการเดิมพันหรือการเสี่ยงโชค แต่ปัจจุบันมีการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่า สล็อตออนไลน์ ซึ่งสล็อตออนไลน์ เป็นหนึ่งในเกมการพนันออนไลน์ที่ถูกเพิ่มเข้ามานานมากแล้วในระบบคาสิโนออนไลน์บนเว็บพนันออนไลน์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ : เคล็ดลับพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับสล็อตออนไลน์